Det kan du kende FDDB´s arbejde på

FDDB faciliterer uddannelse, inspiration og videndeling så flere ved og kan mere

Vi er en gensidig forpligtet sparringspartner med institutionerne, som gennem en åben dialog og kendskab til den enkelte leder, institutionsbestyrelse og institution samler og ser institutionerne, så ingen skal opleve at stå alene.

FDDB understøtter de lokale fællesskaber i og omkring institutionerne

Vi sætter mangfoldighed højt og maler med mange farver. Det gør vi fordi det styrker mulighederne for at finde lokale løsninger der passer børn og forældre bedst..

Vi insisterer på at samværet med andre er betydningsfuldt og lader det smitter af på såvel forældre og medarbejdere og ikke mindst børnene. Gennem sparring, sammenhold og vilje til at andre lykkes, giver vi hinanden input og modet til at gå nye veje

FDDB er institutionernes talerør på fælles dagsordener:

Vi repræsenterer medlemsinstitutionerne overfor eksterne samarbejdspartnere (borgere, nye institutioner, nye forældre, politikere, forvaltning) institutionernes interesser og kommunikerer aktivt selvejet og privatejets muligheder og resultater.

Det tilbyder vi

Lederudvikling

 • Månedlige netværksmøder for lederne som inspirerer, giver mulighed for at drøfte udfordringer eller problemstillinger i institutionen og som opmuntrer til at gå nye veje
 • Lederudviklingssamtale (LUS), som tager fokus derhen hvor der er mest brug for det og med en eller anden grad af involvering af formand/bestyrelse
 • Personlig udvikling gennem personprofilanalyser
 • Løbende sparring omkring ledelsesmæssige overvejelser, udfordringer eller nye initiativer
 • Medarrangør af studieture i et tæt samspil med hvad ledergruppen er optaget af og ønsker input til

Hjælp til de økonomisk administrative opgaver (i samarbejde med LDD)

 • Bogføring, kontering og opbevaring af bilag elektronisk
 • Økonomistyring med månedlige saldobalancer og kvartalsvis økonomiopfølgning
 • Opkrævning af drifts-, bygnings- og administrationstilskud
 • Udarbejder og gennemgår institutionsbudgetter og årsregnskab ved statsautoriseret revisor
 • Fremlæggelse og gennemgang af revideret årsregnskab på bestyrelsesmøde
 • Afregning af friplads- og søskendetilskud og månedlig forældreopkrævning (private)

Bestyrelsesudvikling

 • Bestyrelseskursus med introduktion til bestyrelsens grundlæggende ansvar og muligheder
 • Bestyrelseseminar med fokus på udvalgte emner, arbejdsmetoder eller udviklingstiltag
 • Netværksmøder med bestyrelsesrepræsentanter med sparring og erfaringsudveksling
 • Sparring omkring gode og frugtbare bestyrelsesmøder – herunder brugen af forretningsorden, årsplan og afvikling af møderne
 • Formandsviklingssamtale (FUS), som tager fokus derhen hvor der er mest brug for det og med eventuel involvering af den daglige leder

Forældre, familier og lokalsamfund

 • Sparring omkring institutionens daglige/aktivitetsrettede forældrekommunikation
 • Sparring omkring afvikling af forældremøder/forældreaktiviteter mhp. stor involvering og deltagelse
 • Input til styrkelse af lokal identitet og aktivitet
 • Oprettelse/brug af støtteforening der har til formål at fremme deltagelse og aktivitet omkring børnene og institutionen.

Andet

 • Bistår ledelse og bestyrelse i større udviklingsprojekter som f.eks. fusioner, ombygning eller nybyggeri
 • Tilbyder sparring og mægling ved samarbejdsudfordringer i bestyrelsen eller mellem bestyrelse og ledelse
 • Varetagelse af dirigentrolle til institutionens generalforsamling /forældremøde

 

 

Lederansættelser

 • Indledende dialog med bestyrelsen og nedsættelse af ansættelsesudvalg
 • Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse og stillingsopslag
 • Samarbejde omkring udvælgelse og indkaldelse af kandidater
 • Afvikling af ansættelsessamtaler
 • Støtte ift. at indhente referencer og udarbejde ansættelseskontrakt
 • Understøtte introduktion af ny leder – herunder mulighed for at få tilknyttet en ledelseskollega som mentor

Hjælpe til personaleadministrative og -juridiske opgaver (i samarbejde med LDD)

 • Månedsvis lønkørsel og afregning af AM-bidrag, AER, A-skat, ATP, pensionsbidrag, feriepenge
 • Administration af dagpenge og refusioner – løntilskud, flexjob, barselsfond
 • Udarbejder ansættelsesbreve på baggrund af institutionens indberetninger
 • Løbende udarbejdelse af årets forventede lønsum og mulighed for lønsimulering
 • Personalejuridisk bistand til ledere og bestyrelse ift. spg af arbejdsretslig karakter – ansættelse, afskedigelse, forhandling med faglige organisationer

Organisationsudvikling af den selvejende eller privatejede institution

 • Kommentering og kvalificering af vedtægter forud for kommunal godkendelse
 • Samler og udviklinger gode skabeloner og standarder i en vidensbank til brug for ledere, medarbejdere og bestyrelser
 • Inspirerer og kommenterer på bestyrelsens arbejde ift. at formulere principper og sætte en principiel retning for institutionens udvikling
 • Hjælper med at oversætte nationale eller kommunale initiativer og udmeldinger, så det bedre kan blive til meningsfuldt arbejde i institutionen

Interessevaretagelse 

 • Opsøgende på dagsordner der vedrører dagtilbud, strukturer, selvejet/privatejet og deltage i arbejdsgrupper der har relevans herfor.
 • Afholde kvartalsvise møder med forvaltningen hvor bl.a. nye dagsordener og større udviklingstiltag drøftes.
 • Løbende skabe de bedste rammebetingelser for de selvejende og private dagtilbud i kommunen.
 • Udarbejde og koordinere høringssvar på kommunale dagsordner
 • Varetage  interesse overfor lokalpolitikere, BUPL, DLO, uddannelsesinstitutioner m.m.
 • Markerer sig i den offentlige debat med emner der relaterer sig til foreningens vision og virke